طرح و توسعه

با توجه به گسترش بیش از پیش صنایع

مادر پترو شیمی در سطح کشور،  زمینه های
مناسبی در جهت سرمایه گذاری مرتبط با صنایع پائین دستی و میان دستی  این صنعت به وجود آمده است، این شرکت با درک
فرصت پیش آمده در پسا برجام و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت اقتصاد
مقاومتی با رویکرد درون زای برون گرا و همچنین با تکیه بر تجارب به دست آمده در
نظر دارد نسبت به احداث طرح توسعه تولید محصولات جدید با گریدهای تخصصی آزمایشگاهی
و دارویی که همگی جزو صنایع هایتک بوده و ارزش افزوده فراوانی به همراه خواهد داشت
اقدام نماید.امید است با ایجاد واحدهای مذکور سود پایدار و قابل قبولی در آینده
نزدیک نصیب سهامداران این مجموعه گردد.